Funka utan skam är ett projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden och som har drivits av Assyriska Riksförbundet tillsammans med samarbetsorganisationerna DHR, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet. Projekt varade under två år och har riktat sig till målgruppen svenskassyrier som på något sätt är berörda av funktionsnedsättning.

 

För att ta del av projektets resultat, gå vidare till metod.

Varför skapades detta projekt?

Personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk härkomst riskerar att drabbas av en dubbel utsatthet. Det är inte bara till följd av svårigheten att komma till ett nytt land och lära sig om hur samhället fungerar utan med en funktionsnedsättning tenderar personer med utländsk bakgrund även att i en högre grad isolera sig. 

 

Att dessa individer isolerar sig beror dels på bristande språkkunskaper men också på att de inte vet om vilka rättigheter och möjligheter som finns att få stöd och hjälp i Sverige. Traditionsenligt är det inte heller samhällets ansvar i hemländerna utan familjens ansvar att ta hand om familjemedlemmar med funktionsnedsättning. 

 

Något som även lever kvar från assyriernas tidigare liv i mellanöstern är att det kan vara skambelagt för familjen att erkänna att en familjemedlem har en funktionsnedsättning. Det är en skam som drabbar både personer med funktionsnedsättningen men också hela familjen som får en lägre status i det samhällets ögon. Många som har en synlig funktionsnedsättning isolerades därför ifrån samhället.

 

Myndigheterna i Sverige har idag svårt att nå ut till denna grupp för att erbjuda den hjälp och det stöd som de skulle ha rätt till.

 

Varför just assyrier?

Projektet är ett initiativ från Assyriska Riksförbundet. Anledningen som ligger till grund är det brinnande engagemang som riksförbundet har för att hjälpa sina medlemmar i sin helhet, oavsett ålder, benämning, eller funktionsnedsättning. 

 

Vi har utformat ett metodhandbok för att bland annat inspirera andra etniska förbund att ta liknande initiativ. Metodhandboken finns tillgängligt för samhället att ta del av och kan användas av kommuner, myndigheter, andra projekt, rehabiliteringscenter m.fl. Därav kan andra aktörer på marknaden som är intresserade av att kopiera konceptet, få tips och råd om hur ett liknande projekt kan drivas. Denna metodhandbok kan användas av aktörer som arbetar med liknande målgrupper som projektet, d.v.s. målgrupp som är berörda av funktionsnedsättning och som bearbetar känslor av skam och skuld. 

 

Vad är syftet med projektet?

Projektet syftar till att vara med och skapa ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättningar, framförallt inom etniska minoriteter. Under projektet är det följande tre teman som kommer att vara genomgående i arbetet: 

• Rättigheter – Upplysa och betona vilka rättigheter man har som person med funktionsnedsättning eller anhörig till en person med funktionsnedsättning.
 

• Empowerment – Stärka individer som har en funktionsnedsättning.
 

• Skam – Arbeta för att motverka och förebygga skam.

© Assyriska Riksförbundet 2017